Calendario de Adviento

¡Ya está aquí el Calendario de Adviento 2017!

De Wiki Grepolis ES
Revisión del 11:41 6 mar 2013 de Atálida (discusión | contribs.) (artemisa)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Saltar a: navegación, buscar

>> Página principal >> Menú >> Los dioses

EnConstruccion.jpg


Canción de Zeus
Ζεύς καλοῦμαι,

τῶν θεῶν πατήρ,
δεσπότης Ὀλύμπιος.

υἵος Τιτάνων,
γεννήτης τῶν ἀνθρώπων.
μέγιστός εἰμι πάντων τῶν θεῶν.

ἄρχω εὔνως καὶ δὲ δικαίως
πάντα γὲ ὡρῶν καὶ διαλάμπων.
ὁ νοῦς δὲ μού πέρ ἐστιν ὀρθός.

τάττω χωρίς γε ἄλλων
βροντῇ καὶ δὲ κεραυνῷ
πῦρ οὐράνιον.

μῆ ὠργίσθητέ με.
σφάλλω ὑμᾶς.
δεινή (φοβερά) ἡ ὀργή μού ἐστιν.

Yo soy Zeus,
Padre de los dioses,
Señor del Olimpo.

Hijo de titanes,
Padre de la humanidad.
Soy el Soberano de los dioses.

Mi Gobierno es generoso y justo
Omnisciente e iluminado.
Mi mente es imperturbable.

Yo domino solo
Con relámpagos y truenos
Un fuego celestial.

No me encolerices.
Te haré tambalear.
Mi ira es terrible.

Zeus' Theme Song. Escúchalo!!


Canción de Hera
Ἥρα μὲν καλοῦμαι,

τοῦ γάμου θεά,
πάντων τῶν γε θεαίνων οὖν δὲ μεγίστη.

θεραπεύομαι.
φυλάττω τὸ τίκτειν.
ἡ φυλακή μου τῷ τόκῳ ἐστίν.

καινὸν ἔθνος φυτεύεται
κρατοῦς πλέων πόνον ποθοῦν.
ἔστε γὲ εὔκαρποι.

σκοπῶ
ζηλοτυποῦσα.
γυνή γε τοῦ ∆ιός εἰμι.

μνησικακοῦσα
δολοῦσα δὲ μηχαναῖς
ἀνθίσταμαι.

Soy Hera,
Diosa del matrimonio,
La más grande de todas las diosas.

Soy adorada.
Velo los nacimientos.
Protejo durante el parto.

Una nueva Nación ha nacido
Llena de fuerza y vigor
Fértil será.

Yo observo
llena de celos.
Soy la esposa de Zeus.

Impulsada por la venganza
Con uñas y dientes
Me defenderé.

Hera's Theme Song. Escúchalo!!Canción de Poseidón
Ποσειδῶν καλοῦμαι,

θεὸς τοῦ δὲ πόντου.
ἡ ἅλς μου ὑπακούει.

ἡ ἅλς νῦν οὐκ κινεῖται,
ὄντος τοῦ οὐρανοῦ γε διαφανοῦς.
εὔνους ἔτι εἰμί.

ἡ θάλαττά δ᾿ ἐστιν ἀγρία
ὑπ᾿ ἐμοῦ γε κελευομένη,
μεστὴ θυμοῦ καὶ ὀργῆς.

χειμών πλησίος ἐστίν.
τὰ δὲ κύματα νῦν θορυβεῖ.
ἡ δύναμίς μου αὐξάνεται.

δύσασθε
ὑπὸ τοῦ ἁλὸς οὖν ἐπερροφουμένοι
εἰς γ᾿ ἀεὶ ἐν τῷ βάθει.

Yo soy Poseidón,
Dios de los océanos.
El mar me obedece.

El mar está tranquilo,
El cielo sereno.
Aún estoy contento.

EL mar es caprichoso
Merced a mi poder,
Iracundo y temperamental.

La tormenta se acerca.
El mar está enfurecido.
Se esta levantando mi Poder.

Las naves se hundirán
Tragadas por el mar

Atrapadas en el abismo para siempre.
Poseidon's Theme Song. Escúchalo!!Canción de Atenea
Ἀθηνᾶ καλοῦμαι,

τῆς σοφίας δὲ θεά
ἐπιστάτης γε τῆς στρατηγικῆς.

ἐπιστήμη σοφίατε
τῇ εὐχῇ τοῦ Προμηθέως
τὸ δώρον μοῦ τοῖς ἀνθρώποις.

τῆν μάχην φυλάττω,
ἡ φυλακή μου τοῖς στρατιώταις ἐστίν.
οὐδεὶς αἷμα ματαίως ἐκχεῖται.

προσαγορεύει πρὸς ἐμὲ τῇ δὲ φρονήσει.
διανοιοῦ τοῦς γε λόγους・
ῥᾳδίως δὲ λυποῦμαι // ῥᾳδίως δὲ λυπεῖν εἰμί.

μὴ δ᾿οῦν ἀδικῇ με・
ἡ τίσις μοῦ μὴν ἀλγεινὰ γ᾿ ἐστιν.
οὐδεὶς ὑπερβάλλειν μὲ οἷος τ᾿ ἔστιν

Soy Atenea
Diosa de la Sabiduría
Maestra de la estrategia.

Conocimiento y sabiduría
A petición de Prometeo
Mi regalo para la Humanidad

Observo las batallas
Protejo a los guerreros
La sangre no será derramada en vano

Háblame razonadamente
Elige tus palabras sabiamente
Porque me enfado con facilidad.

No me insultes
Mi venganza será terrible
Nadie puede superarme.

Athena's Theme Song. Escúchalo!!


Canción de Hades
Ἅιδης καλοῦμαι,

τοῦ κάτω θεός
οὐδεῖς μοῦ τῆν βασιλείαν λείπει.

βαδίζω μετὰ τῶν δὲ νεκρῶν.
τοὺς ζωοὺς φεύγω.
ἄρχω σκληρῶς.

ἡ βασιλεία μοῦ πρὸς ἑσπέραν κεῖται
καὶ δὲ πέραν γε τοῦ ὠκεανοῦ
οὗ καταδύεται ὁ ἥλιος.

πόλλας περ ἐπωνυμίας τοὶ ἔχω,
ἀδάμαστος ἔπειτα καλοῦμαι.
εὐδοκιμῶ τῇ δυνάμει.

οὐδεμία δ᾿ ἁναχώρησις καί
ἔξοδος οὐδείς ἐστιν.
ἄρχων τοῦ γὰρ Ἅιδης εἰμί.

Soy Hades
Dios del Inframundo
Nadie puede abandonar mi Reino de las Sombras.

Camino entre los muertos
Evito la vida
Gobierno inexorablemente

Mi Reino se encuentra al Oeste
Mas allá de los océanos
Donde cae el Sol.

Tengo muchos nombres
Indómito soy llamado
Mi poder es notorio.

No es posible regresar
No hay escapatoria
Soy el Señor de la Muerte

Hades' Theme Song. Escúchalo!!


Canción de Artemisa
Ἄρτεμίς καλοῦμαι,

θεὰ ἦ τῆς θήρας,
θυγάτηρ τοῦ .ιός.

παρθενεία καὶ καλή,
δυσμείκτα δὴ καὶ δ᾿ ὠμή
οὐδεὶς ἀνήρ μου ἅπτεται.

βαδίζω διὰ τῶν ὕλων
Νύμφαις δὲ συνοῦσα
τὴν φύσιν ὡς ἀγαπῶσα.

βαδίζω θηρᾶν
τυγχανοῦσα καί δ᾿ ἐπιτηδεία・
φονεύω καί φυλάττω.

ἀδαμάστη δ᾿ εἰμί.
βουλὴ κρατερά με γ᾿ ἄγει
κατασκαπτοῦσαν ἐν καιρῷ.

Soy Artemisa,
Diosa de la Caza,
Hija de Zeus.

Virgen Hermosa,
Inaccesible y cruel
Ningún hombre me puede tocar.

Camino por el bosque
Escoltada por mis ninfas
Cautivada por la naturaleza.

Voy de Caza
Infalible y habilidosa soy
Matar y proteger.

Soy Indomable.
Impulsada por mi voluntad de hierro
A veces destructiva.

Artemisa' Theme Song. Escúchalo!!